2560 : ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ประจำปี 2560

ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมการผลิดสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นไปตาม KPI ด้านการเรียนการสอน จึงได้จัดสรรทุนสนับสนุนดังกล่าวขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 20 ทุน
  2. สื่อการเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ หรือเกมที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ (Interactive)
  3. สื่อต้องมีความยาวอย่างน้อยตอนละ 10 นาที
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ปี 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม ปี 2560

ผู้ได้รับทุนต้องผ่านการอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ กำหนดจัดขึ้นอย่างน้อย 4 หัวข้อ จากจำนวนทั้งหมด 20 หัวข้อ >>

Download Logo สำหรับใส่ภายในเนื้อหาของสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อคุณอัจฉรา ตั้งแปร โทรศัพท์ 074-289203 (ภายใน 9203)


2560 : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์