2559 : ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประจำปี 2559

ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตร/รายวิชา/อาจารย์ผู้สอน จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด Teach Less, Learn More โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning จึงได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้จำนวนหนึ่งเป็นทุน เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีรายละเอียดของทุน ดังนี้...

  • ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 20 ทุน
  • รูปแบบสื่อการเรียนการสอนเป็น ภาพเคลื่อนไหว, วิดีโอ หรือ เกม Interactive
  • สื่อต้องมีความยาวอย่างน้อย 15 นาที

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก >> ประกาศทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ไดรับทุนต้องผ่านการอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
กำหนดจัดขึ้นอย่างน้อย 3 หัวข้อ จากจำนวนทั้งหมด 7 หัวข้อ >>
แผนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2559

แบบฟอร์มขอรับทุน (พร้อมการลงนามของคณบดีหรือหัวหน้าภาควิชา) Download ได้ที่ แบบฟอร์มขอรับทุน
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2559


ขั้นตอนการผลิดสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

Download Logo สำหรับใส่ภายในเนื้อหาของสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อคุณอัจฉรา ตั้งแปร โทรศัพท์ 074-289203 (ภายใน 9203)


2560 : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์