ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2560 : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์