Tuesday Mar 19

คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
โทร 0-7428-28XX
อีเมล chutamas.p@psu.ac.th
ผศ.เถกิง  วงศ์ศิริโชติ ผศ.ยุพาวดี  สมบูรณกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและการเรียนการสอน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
โทร 0-7428-2827 โทร 0-7428-9201
อีเมล thakerng.w@psu.ac.th อีเมล yupawadee.s@psu.ac.th
ตารางนัดหมาย
ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ ผศ.สุพัตรา  เดวิสัน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซี่ยนศึกษา
โทร 0-7428-8636 โทร 0-7428-9202
อีเมล kawinbhat.s@psu.ac.th อีเมล supatra.d@psu.ac.th
นางสาวสินีนาฏ บุญช่วย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
(หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์)
โทร 0-7428-9206
อีเมล sineenat.b@psu.ac.th

adadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad