Saturday Apr 04

คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข
รองอธิการบดีฝ่ายการวิชาการ
อีเมล chutamas.p@psu.ac.th
ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ดร.ธเนศ ปานรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
โทร 0-7428-9209 โทร 0-7428-9209
อีเมล ophat.k@psu.ac.th อีเมล tanatepanrat@psu.ac.th
ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ ผศ.ยุพาวดี  สมบูรณกุล ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
โทร 0-7428-9209 โทร 0-7428-9201 โทร 0-7428-9209
อีเมล kawinbhat.s@psu.ac.th อีเมล yupawadee.s@psu.ac.th อีเมล sirilak.ba@psu.ac.th
รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทร 0-7428-2827
อีเมล wandee.s@psu.ac.th
นางสาวสินีนาฏ บุญช่วย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทร 0-7428-9206
อีเมล sineenat.b@psu.ac.th

adadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad