Saturday Dec 15

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ | Center for Learning Promotion and Development

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในหัวข้อ "กระบวนการคิดวิเคราะห์"

Thursday, 15 November 2018 00:00

โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์ จำนวน 2 รุ่น ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 (รุ่นที่ 1) และวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 (รุ่นที่ 1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้เกิดทักษะพัฒนาแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ถูกต้อง เหมาะสมในการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตามรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

Read more: โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในหัวข้อ "กระบวนการคิดวิเคราะห์"

การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอนสำหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU-TPSF

Wednesday, 14 November 2018 19:05

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วม การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอนสำหรับ PSU-TPSF ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00-12:30 น.ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 80 ที่นั่ง)

Read more: การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอนสำหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU-TPSF

โครงการเตรียมตัวอย่างไรให้เขียน PSU-TPSF ให้ "ปัง" ตั้งแต่ครั้งแรก

Friday, 09 November 2018 09:56

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเตรียมตัวอย่างไรให้เขียน PSU-TPSF ให้ "ปัง" ตั้งแต่ครั้งแรก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00-15:00 น.ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 80 ที่นั่ง)

Read more: โครงการเตรียมตัวอย่างไรให้เขียน PSU-TPSF ให้ "ปัง" ตั้งแต่ครั้งแรก

หลักสูตร Job Interview (SEASON 5)

Tuesday, 06 November 2018 00:00

โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Get Ready for A Global Business World SEASON 5 ในหลักสูตร Job Interview วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)

Read more: หลักสูตร Job Interview (SEASON 5)

หลักสูตรการเขียน Resume (Seanson 5)

Tuesday, 06 November 2018 00:00

โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Get Ready for A Global Business World SEASON 5 ในหลักสูตรการเขียน Resume (SEASON 5) วันที่ 18 และ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)

Read more: หลักสูตรการเขียน Resume (Seanson 5)

Page 1 of 3

สื่อการเรียนการสอน ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21

image

21st Century Education

โดย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์
Youtube : คลิกชม
image

แบบฝึกปฏิบติการบูรณะฟันน้ำนมด้วยวัสดุอะมัลกัม

โดย ผศ.ทพญ.ดวงธิดา ไพบูลย์วรชาติ
Youtube : คลิกชม
image

Direct Cervical Resin Composite Restoration

by Asst.Prof. Saijai Tanthanuch, Faculty of Dentistry...
Youtube : คลิกชม
image

วิธีการเตรียมฟิล์มเลือดชนิดบางและหนา

โดย ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล คณะเทคนิคการแพทย์...
Youtube : คลิกชม
image

การสวนล้างช่องคลอด Vaginal douche

โดย ผศ.จิตใส ลาวัลย์ตระกูล ภาควิชาการพยาบาลสูติ...
Youtube : คลิกชม
image

การปฏิบัติพยาบาลเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โดย อาจารย์อุดม พานทอง ภาควิชาการพยาบาล...
Youtube : คลิกชม

สื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม

image

What is that ?

เรื่องราวของสองพ่อลูก ที่ต้องทำให้คุณต้องหันกลับไปทบทวน...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตอนที่ 2)

1.ไม่ติดตำรา...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตอนที่ 1)

1.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

อริยสัจ 4

อริยสัจ 4 คือความจริงอันประเสริฐ...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

ปรัชญาจากรวงข้าว

รวงข้าวในทุ่งนา แฝงไว้ด้วยปรัชญาล้ำค่า...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

กำหนดจุดหมายแบบ SMART

SMART คือ วิธีการตั้งเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ...
Download : คลิกดาวน์โหลด

Photo ประมวลภาพ

image

การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง

วันที่ 5 เมษายน 2561
ณ บริเวณชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 30 มีนาคม 2561
ณ บริเวณชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่ 23 มีนาคม 2561
ณ บริเวณชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดูภาพทั้งหมด

ดูภาพกิจกรรม ปี 2559 ทั้งหมด

VDO บันทึกวีดีโอ

image

Blended learning and Massive Open Online Course (MOOC) in Higher Education

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

Meaningful online learning implementation in Higher Education

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

การประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference "Instructional Design for Autonomous Learners"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2559
ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

Share and Learn the Cooperative experiences

ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559
ณ ห้องภูผาเพชร ชั้น 2 โรงแรม TR Rock Hill อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
image

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา : หัวข้อ "กระบวนการคิดวิเคราะห์" รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องบรรยาย BSc.3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รวม Link Video

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad