Saturday Feb 24

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ | Center for Learning Promotion and Development

PSU Walk Rally Episode 3 : Singapore Survival

Thursday, 01 February 2018 00:00

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ PSU Walk Rally Episode 3 : Singapore Survival ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ เดินทางและผจญภัยในต่างแดน พร้อมฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษกับสถานการณ์จริง

Read more: PSU Walk Rally Episode 3 : Singapore Survival

โครงการ PSU Spelling Bee (Season 2) TOEIC Vocabs

Thursday, 15 February 2018 17:59

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมแข่งขันโครงการ PSU Spelling Bee (Season 2) TOEIC Vocabs [รอบคัดเลือกตัวแทนของระดับวิทยาเขตหาดใหญ่] ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 - 17.00 น. ณ ห้อง BSc2 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์

Read more: โครงการ PSU Spelling Bee (Season 2) TOEIC Vocabs

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการสอนเตรียมพร้อมสู่การสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effects และ โปรแกรม Adobe premiere"

Thursday, 08 February 2018 18:14

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการสอนเตรียมพร้อมสู่การสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effects และ  โปรแกรม Adobe premiere" วิทยากร : ว่าที่ ร.ต.ภูวพล วงศ์กุลชาตะ ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 เวลา 08:30-16:30 น.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 (ห้อง E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ.) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน)

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการสอนเตรียมพร้อมสู่การสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effects และ โปรแกรม Adobe premiere"

PSUMOOC การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัด

Thursday, 08 February 2018 17:01

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอนำทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้แบบออนไลน์ ไร้ขีดจำกัด ไปกับ PSUMOOC แหล่งความรู้แห่งใหม่สำหรับการศึกษา สนใจศึกษาและเข้าใช้งานได้ที่ mooc.psu.ac.th สมัครเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more: PSUMOOC การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัด

[ประกาศรายชื่อ] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟิกเพื่อนำไปสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator"

Thursday, 25 January 2018 13:52

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟิกเพื่อนำไปสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator" วิทยากร: คุณชวลิต เหมมัน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 50 คน)

Read more: [ประกาศรายชื่อ] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟิกเพื่อนำไปสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator"

Page 1 of 2

สื่อการเรียนการสอน ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21

image

21st Century Education

โดย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์
Youtube : คลิกชม
image

แบบฝึกปฏิบติการบูรณะฟันน้ำนมด้วยวัสดุอะมัลกัม

โดย ผศ.ทพญ.ดวงธิดา ไพบูลย์วรชาติ
Youtube : คลิกชม
image

Direct Cervical Resin Composite Restoration

by Asst.Prof. Saijai Tanthanuch, Faculty of Dentistry...
Youtube : คลิกชม
image

วิธีการเตรียมฟิล์มเลือดชนิดบางและหนา

โดย ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล คณะเทคนิคการแพทย์...
Youtube : คลิกชม
image

การสวนล้างช่องคลอด Vaginal douche

โดย ผศ.จิตใส ลาวัลย์ตระกูล ภาควิชาการพยาบาลสูติ...
Youtube : คลิกชม
image

การปฏิบัติพยาบาลเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โดย อาจารย์อุดม พานทอง ภาควิชาการพยาบาล...
Youtube : คลิกชม

สื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม

image

What is that ?

เรื่องราวของสองพ่อลูก ที่ต้องทำให้คุณต้องหันกลับไปทบทวน...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตอนที่ 2)

1.ไม่ติดตำรา...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตอนที่ 1)

1.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

อริยสัจ 4

อริยสัจ 4 คือความจริงอันประเสริฐ...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

ปรัชญาจากรวงข้าว

รวงข้าวในทุ่งนา แฝงไว้ด้วยปรัชญาล้ำค่า...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

กำหนดจุดหมายแบบ SMART

SMART คือ วิธีการตั้งเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ...
Download : คลิกดาวน์โหลด

Photo ประมวลภาพ

image

Get Ready for A Global Business World SEASON 4 (Curriculum Vitae & Cover Letter)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL : Work- integrated Learning)

วันที่ 22 กันยายน 2560
ณ ห้องภูผาเพชร ชั้น 2 โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
image

บรรยายหัวข้อ "50 ปี ASEAN 50 ปี ม.อ. สู่ความเป็นวิทยาลัยนานาชาติ"

วันที่ 7 กันยายน 2560
ณ ห้องบรรยาย BSc3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อ Interactive ด้วยโปรแกรม Office Mix ที่สามารถใช้งานบนระบบ LMS@PSU

วันที่ 5 กันยายน 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
image

พิธีเปิดสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 4 และ ปาฐกถา ดร.ถนัด คอมันตร์ ครั้งที่ 3

วันที่ 5 กันยายน 2560
ณ ห้องบรรยาย BSc4 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดูภาพทั้งหมด

ดูภาพกิจกรรม ปี 2559 ทั้งหมด

VDO บันทึกวีดีโอ

image

Blended learning and Massive Open Online Course (MOOC) in Higher Education

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

Meaningful online learning implementation in Higher Education

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

การประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference "Instructional Design for Autonomous Learners"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2559
ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

Share and Learn the Cooperative experiences

ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559
ณ ห้องภูผาเพชร ชั้น 2 โรงแรม TR Rock Hill อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
image

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา : หัวข้อ "กระบวนการคิดวิเคราะห์" รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องบรรยาย BSc.3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รวม Link Video

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad