Tuesday Jun 27

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ | Center for Learning Promotion and Development

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8

Thursday, 22 June 2017 11:57

ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่าย กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โอเต็ล แอนด์ รีสอร์ต อ.เมือง จ.สงขลา โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจำ วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทำกิจกรรมกลุ่ม และรายบุคคล ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 3 วัน

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8

อบรมการเขียน Teaching Portfolio สำหรับ PSU-TPSF รุ่นที่ 6

Friday, 09 June 2017 19:17

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมการเขียน Teaching Portfolio สำหรับ PSU-TPSF รุ่นที่ 6 วิทยากร: รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:30-12:00 น.ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 100 คน)

Read more: อบรมการเขียน Teaching Portfolio สำหรับ PSU-TPSF รุ่นที่ 6

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” 5 วิทยาเขต

Wednesday, 17 May 2017 18:05
image

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” 5 วิทยาเขต โดยวิทยากร: ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ และทีมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ โดยให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมสามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามวิทยาเขตที่สังกัด

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” 5 วิทยาเขต

ทุน LMS2@PSU ปี 2560

Tuesday, 11 April 2017 14:48


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนใจสมัครขอรับทุน
"ทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียน LMS2@PSU"
เพื่อส่งเสริมการผลิตบทเรียนที่มีคุณภาพเผยแพร่บนระบบบริหารจัดการเรียนการสอน LMS2@PSU ให้เป็นไปตาม KPI (Key Performance Indicator)

Read more: ทุน LMS2@PSU ปี 2560

ประชาสัมพันธ์บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

Friday, 01 May 2015 11:22

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การให้
บริการ "ผลิตสื่อการเรียนการสอน" ให้ทุกคณะและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ เช่น
1. สื่อบทเรียนเพื่อการนำเสนอข้อมูล
2. สื่อวิดิทัศน์สาธิตการปฏิบัติ
3. สื่อบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์
4. เกมเพื่อการศึกษา

Read more: ประชาสัมพันธ์บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

สื่อการเรียนการสอน ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21

image

21st Century Education

โดย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์
Youtube : คลิกชม
image

แบบฝึกปฏิบติการบูรณะฟันน้ำนมด้วยวัสดุอะมัลกัม

โดย ผศ.ทพญ.ดวงธิดา ไพบูลย์วรชาติ
Youtube : คลิกชม
image

Direct Cervical Resin Composite Restoration

by Asst.Prof. Saijai Tanthanuch, Faculty of Dentistry...
Youtube : คลิกชม
image

วิธีการเตรียมฟิล์มเลือดชนิดบางและหนา

โดย ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล คณะเทคนิคการแพทย์...
Youtube : คลิกชม
image

การสวนล้างช่องคลอด Vaginal douche

โดย ผศ.จิตใส ลาวัลย์ตระกูล ภาควิชาการพยาบาลสูติ...
Youtube : คลิกชม
image

การปฏิบัติพยาบาลเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โดย อาจารย์อุดม พานทอง ภาควิชาการพยาบาล...
Youtube : คลิกชม

สื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม

image

What is that ?

เรื่องราวของสองพ่อลูก ที่ต้องทำให้คุณต้องหันกลับไปทบทวน...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตอนที่ 2)

1.ไม่ติดตำรา...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตอนที่ 1)

1.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

อริยสัจ 4

อริยสัจ 4 คือความจริงอันประเสริฐ...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

ปรัชญาจากรวงข้าว

รวงข้าวในทุ่งนา แฝงไว้ด้วยปรัชญาล้ำค่า...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

กำหนดจุดหมายแบบ SMART

SMART คือ วิธีการตั้งเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ...
Download : คลิกดาวน์โหลด

Photo ประมวลภาพ

image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic 3D Model การออกแบบและสร้างโมเดล 3 มิติเบื้องต้น

22-23 มิถุนายน 2560
ณ ห้อง BSc.0408 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc)
image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Assessment of Learning Outcomes/Constructive Feedback"

19-21 มิถุนายน 2560
ณ ห้อง active learning ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc)
image

โครงการอบรม "Blended Learning using Technology"

16 มิถุนายน 2560
ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
image

โครงการอบรม "แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อนักศึกษายุคใหม่"

15 มิถุนายน 2560
ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในยุค Thailand 4.0 หัวข้อเรื่อง “สอนอย่างไรให้เป็น WIL”

30 พฤษภาคม 2560
ณ ห้อง LRC1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดูภาพทั้งหมด

ดูภาพกิจกรรม ปี 2559 ทั้งหมด

VDO บันทึกวีดีโอ

image

Blended learning and Massive Open Online Course (MOOC) in Higher Education

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

Meaningful online learning implementation in Higher Education

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

การประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference "Instructional Design for Autonomous Learners"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2559
ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

Share and Learn the Cooperative experiences

ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559
ณ ห้องภูผาเพชร ชั้น 2 โรงแรม TR Rock Hill อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
image

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา : หัวข้อ "กระบวนการคิดวิเคราะห์" รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องบรรยาย BSc.3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รวม Link Video

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad