Friday Jan 20

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ | Center for Learning Promotion and Development

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ครั้งที่ 3

Friday, 13 January 2017 00:00

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560  ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)

Read more: โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ครั้งที่ 3

โครงการ Get Ready for A Global Business World ครั้งที่ 3

Thursday, 12 January 2017 00:00

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา (ชั้นปีที่ 3-4) เข้าร่วม โครงการ Get Ready for A Global Business World ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การเขียนใบสมัคร CV และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2560 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1) เวลา 08.00 - 17.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)

Read more: โครงการ Get Ready for A Global Business World ครั้งที่ 3

The 5th PSU Education Conference “Instructional Design for Autonomous Learners”

Thursday, 22 December 2016 14:38
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้หัวข้อ “Instructional Design for Autonomous Learners” โดยมีแนวทางในการดำเนินการคือ ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

Read more: The 5th PSU Education Conference “Instructional Design for Autonomous Learners”

ประชาสัมพันธ์บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

Friday, 01 May 2015 11:22

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การให้
บริการ "ผลิตสื่อการเรียนการสอน" ให้ทุกคณะและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ เช่น
1. สื่อบทเรียนเพื่อการนำเสนอข้อมูล
2. สื่อวิดิทัศน์สาธิตการปฏิบัติ
3. สื่อบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์
4. เกมเพื่อการศึกษา

Read more: ประชาสัมพันธ์บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

โครงการจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับบริการออกแบบงานหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ

Friday, 10 April 2015 00:00

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการงานออกแบบหนังสือ ตำรา และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อาทิ หนังสือ วารสาร รายงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ นามบัตร และสิ่งพิมพ์อื่น ๆRead more: โครงการจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับบริการออกแบบงานหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ

สื่อการเรียนการสอน ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21

image

21st Century Education

โดย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์
Youtube : คลิกชม
image

แบบฝึกปฏิบติการบูรณะฟันน้ำนมด้วยวัสดุอะมัลกัม

โดย ผศ.ทพญ.ดวงธิดา ไพบูลย์วรชาติ
Youtube : คลิกชม
image

Direct Cervical Resin Composite Restoration

by Asst.Prof. Saijai Tanthanuch, Faculty of Dentistry...
Youtube : คลิกชม
image

วิธีการเตรียมฟิล์มเลือดชนิดบางและหนา

โดย ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล คณะเทคนิคการแพทย์...
Youtube : คลิกชม
image

การสวนล้างช่องคลอด Vaginal douche

โดย ผศ.จิตใส ลาวัลย์ตระกูล ภาควิชาการพยาบาลสูติ...
Youtube : คลิกชม
image

การปฏิบัติพยาบาลเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โดย อาจารย์อุดม พานทอง ภาควิชาการพยาบาล...
Youtube : คลิกชม

สื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม

image

What is that ?

เรื่องราวของสองพ่อลูก ที่ต้องทำให้คุณต้องหันกลับไปทบทวน...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตอนที่ 2)

1.ไม่ติดตำรา...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตอนที่ 1)

1.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

อริยสัจ 4

อริยสัจ 4 คือความจริงอันประเสริฐ...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

ปรัชญาจากรวงข้าว

รวงข้าวในทุ่งนา แฝงไว้ด้วยปรัชญาล้ำค่า...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

กำหนดจุดหมายแบบ SMART

SMART คือ วิธีการตั้งเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ...
Download : คลิกดาวน์โหลด

Photo ประมวลภาพ

image

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3

วันที่ 22 ธันวาคม 2559
ณ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด อ.เมือง จ.สงขลา
image

ประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

โครงการ Share and Learn the Cooperative Experiences

ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรม TR Rock Hill อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
image

โครงการ Tell Me More “The Movie” Season 2

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงภาพยนตร์ Hatyai Cineplex (IMAX THEATRE) และ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
image

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หัวข้อ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รุ่นที่ 3

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้อง FMS 3301 ชั้น 3 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพทั้งหมด

ดูภาพกิจกรรม ปี 2559 ทั้งหมด

VDO บันทึกวีดีโอ

image

การประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference "Instructional Design for Autonomous Learners"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2559
ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

Share and Learn the Cooperative experiences

ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559
ณ ห้องภูผาเพชร ชั้น 2 โรงแรม TR Rock Hill อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
image

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา : หัวข้อ "กระบวนการคิดวิเคราะห์" รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องบรรยาย BSc.3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

บรรยายหัวข้อ "ภาพรวมการท่องเที่ยวฮาลาลในอาเซียน" งานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 3 (The 3rd ASEAN Week)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday35
mod_vvisit_counterYesterday150
mod_vvisit_counterThis week783
mod_vvisit_counterLast week916
mod_vvisit_counterThis month2616
mod_vvisit_counterLast month3786
mod_vvisit_counterAll98656

Online (5 minutes ago): 5
Since January 1, 2012
ad