Tuesday Aug 30

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ | Center for Learning Promotion and Development

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การออกแบบกราฟิกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบ MOOC

Tuesday, 30 August 2016 11:32

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การออกแบบกราฟิกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ MOOC วิทยากร: คุณวรัญญู แสงสว่าง ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ **รับสมัครจำนวน 40 คน**

Read more: โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การออกแบบกราฟิกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบ MOOC

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การถ่ายภาพเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบ MOOC

Tuesday, 30 August 2016 11:24

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การถ่ายภาพเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบ MOOC วิทยากร: คุณจิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอบรมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ **รับสมัครเพียง 40 คน**

Read more: โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การถ่ายภาพเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบ MOOC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC และ IELTS ครั้งที่ 2

Friday, 19 August 2016 00:00

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC และ IELTS ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2559 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)

Read more: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC และ IELTS ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 3 (The 3rd ASEAN Week)

Friday, 05 August 2016 10:38

ด้วยมหาวิทยาลัย มีกำหนดจัด งานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 3 (The 3rd ASEAN Week) ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แก่นักศึกษาบุคลากร ทั้งในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

Read more: ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 3 (The 3rd ASEAN Week)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Interactive Educational Technology

Tuesday, 02 August 2016 14:01

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Interactive Educational Technology
ในวันที่ 8-9 กันยายน 2559 โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ
1. การพัฒนาหนังสือมีชีวิตด้วย Augmented Reality (AR) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 08:30-16:30 น. โดย ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ **รับจำนวน 50 คน
2. Tool & Trend in Interactive Educational Technology Easy Free Cool! ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 08:30-15:30 น. โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา
**งดการอบรมเนื่องจากวิทยากรติดภาระกิจด่วน (เฉพาะหัวข้อที่ 2)**

Read more: โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Interactive Educational Technology

สื่อการเรียนการสอน ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21

image

21st Century Education

โดย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์
Youtube : คลิกชม
image

แบบฝึกปฏิบติการบูรณะฟันน้ำนมด้วยวัสดุอะมัลกัม

โดย ผศ.ทพญ.ดวงธิดา ไพบูลย์วรชาติ
Youtube : คลิกชม
image

Direct Cervical Resin Composite Restoration

by Asst.Prof. Saijai Tanthanuch, Faculty of Dentistry...
Youtube : คลิกชม
image

วิธีการเตรียมฟิล์มเลือดชนิดบางและหนา

โดย ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล คณะเทคนิคการแพทย์...
Youtube : คลิกชม
image

การสวนล้างช่องคลอด Vaginal douche

โดย ผศ.จิตใส ลาวัลย์ตระกูล ภาควิชาการพยาบาลสูติ...
Youtube : คลิกชม
image

การปฏิบัติพยาบาลเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โดย อาจารย์อุดม พานทอง ภาควิชาการพยาบาล...
Youtube : คลิกชม

สื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม

image

What is that ?

เรื่องราวของสองพ่อลูก ที่ต้องทำให้คุณต้องหันกลับไปทบทวน...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตอนที่ 2)

1.ไม่ติดตำรา...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตอนที่ 1)

1.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

อริยสัจ 4

อริยสัจ 4 คือความจริงอันประเสริฐ...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

ปรัชญาจากรวงข้าว

รวงข้าวในทุ่งนา แฝงไว้ด้วยปรัชญาล้ำค่า...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

กำหนดจุดหมายแบบ SMART

SMART คือ วิธีการตั้งเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ...
Download : คลิกดาวน์โหลด

Photo ประมวลภาพ

image

บรรยากาศการจัดบูธกิจกรรม MySchool@PSU งาน ม.อ. วิชาการ 2559

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

การสร้างสื่อแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม Adobe Presenter V.10 (Advance Version)

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
image

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานสหกิจศึกษา

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ โรงภาพยนต์หาดใหญ่ซีนีเพล็กซ์ 3 ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
image

LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” วิทยาเขตตรัง

ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
image

LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ดูภาพทั้งหมด

ดูภาพกิจกรรม ปี 2559 ทั้งหมด

VDO บันทึกวีดีโอ

image

THE AMAZING ENGLISH TALK SHOW ENGLISH ภาษาอังกฤษ สู่ชีวิตมหัศจรรย์

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558
ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
image

โครงการสัมมนาเรื่องการพัฒนาการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL:Work-Integrated Learning)

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 1)
image

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง กับ ชมรมการจัดการงานบุคคลจังหวัดสงขลา

วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557
ห้องประชุม LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร1)
image

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557
ณ ห้องประกายเพชร1 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ดูวีดีโอทั้งหมด

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday17
mod_vvisit_counterYesterday169
mod_vvisit_counterThis week483
mod_vvisit_counterLast week1323
mod_vvisit_counterThis month4812
mod_vvisit_counterLast month3761
mod_vvisit_counterAll81724

Online (5 minutes ago): 3
Since January 1, 2012
ad